Browsing by subject Vida cristiana.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1905Azaroco illa eta animen bederatziurrena / José Coll-ec gaztelaniaz arguitaratu ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara biurtua.Muguerza (Tolosa), imp.
1816Baseerritaar nequezaleentzaco escolia edo icasbidiac, guraso justu ta jaquitun familiya ondo azi ebeeneen exemplu ta eracutsiyetan / emoten dau arguitara Vizcaico eusqueraan J.J.M.M.C.Apraiz (Bilbao), imp.
1886Baserritaar jaquitunaren echeco escolia / Juan José Moguel.Elizalde (Bilbao), imp.
1878Baserritar jaquintsuaren echeco escola / Juan Jose Moguel Marquiñaco apaizac vizcai-eusqueran atera ; eta Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1845Basserritaar jaquitunaren echeco escolia / Juan José Moguel.Manteli (Vitoria-Gasteiz), imp.
1887Ceruraco bideric errechena / argiratua Bazilio Joannateguy Benedictanoaz.Lasserre (Bayonne), imp.
1803Confesino ona edo ceimbat gauzac lagundu biar deutseen confesinuari ondo eguiña izateco / ateraten dau arguira bizcaico eusque-ran Juan Antonio Moguel ta Urquiza Marquinaco Urico Cura, edo Arima Jaoliac".Larumbe (Vitoria-Gasteiz), imp.
1884Confesio ona edo ceimbat gauzac lagundu biar deutseen confesinuari ondo eguiña izateko / atera ebana arguira bizcaico eusque-ran Juan Antonio Moguel ta Urquiza.Muguerza (Tolosa), imp.
1800Confesio ta comunioco sacramentuen gañean eracasteac edo cembat gauzac lagundu behar dien confesio ta comunioari ondo eguiñac izaiteco / Juan Antonio Moguel ta Urquizac.Ezquerro (Pamplona), imp.
1858Cristau doctriña guztiaren esplicacioaren sayaquera, euscarazco platica edo doctriñetan partituric / José Ignacio de Guerrico, mutiloaco beneficiaduac eguiña.Mendizábal (Tolosa), imp.
1854Cristavaren bicitza edo Bicitza berria eguiteco bidea, bere amabi pausoaquin Jesusen Compañiaco Misionero Aita Geronimo Dutari-ren libruchotic ateraa, beste devocio edo egercicio batzuequin... Agustín Cardaveraz-ec.Cardaberaz, Agustín (S.I.), trad.; Mendizábal (Tolosa), imp.
1850Cristavaren bicitza edo bicitza berria eguiteco videa : ta ondo illtzen icasteco ta ondo illtzen laguntzeco ejercicioac... Agustín Cardaberazec esqueintzen ta dedicatzen diztenac.Cardaberaz, Agustín (S.I.); Mendizábal (Tolosa), imp.
1885Debociozco bicitzaraco sarrera / San Francisco Salescoac atera zuanetic ; José Cruz Echeverriac euzqueraz jarria ; eta guerostic, demborarequin sortu zaizcan uts-aldi edo palta asco, apaiz batec berriro zucendua..Echeverría, José Cruz de (O.F.M.), trad.; Muguerza (Tolosa), imp.
1901Debociozco bicitzaraco sarrera / San Francisco Salescoac atera zuanetic ; José Cruz Echeverriac,...euzqueraz jarria.Echeverría, José Cruz de (O.F.M.), trad.; Muguerza (Tolosa), imp.
1821Devociozco vicitzaraco sarrera / San Francisco Salesec aterea ; ...eusqueraz ipiñi duena... José Cruz Echeverría Zarauzco misioneroac.Echeverría, José Cruz de (O.F.M.), trad.; Lama (Tolosa), imp.
1827Gudu izpirituala, ceinetan aurkitcen bait dire pasioneen bentçuteco eta bicioen garaitceco moyenic hoberenac eta segurenac / N.I.D. Donibane Lohitxuco Jaun Apheçac berriro escuararat itzulia.Cluzeau (Bayonne), imp.
1897Konfesino ona edo zeinbat gauzak lagundu bear deutseen konfesinoari ondo egina izateko / ateraten dau argitara bizkaiko euskeran D. Juan Antonio Mogel ta Urkiza.-
1901Lora-sorta espirituala ta propositu santuac vicitza barri bat eguiteco / Aita Palacios misionariac misiño ondoan emoten cituanac ; Pedro Antonio Añibarroc bizcaico eusqueran ifini ditu.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Soloaga (Durango), imp.
1803Lora-sorta espirituala ta propositu santuac vicitza barri bat eguiteco / Aita Palacios misionariac misiño ondoan emoten cituanac ; Pedro Antonio Añibarroc bizcaico eusqueran ifini ditu.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.; Lama (Tolosa), imp.
1897Lora-sorta espirituala ta propositu santuak bizitza barri bat egiteko / Aita Palacios misionariak misio-ondoan emoten zituanak ; Pedro Antonio Añibarrok bizkaiko euskeran ifini ditu.Añibarro, Pedro Antonio (O.F.M.), trad.