Browsing by subject Cristianismo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 258  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1927Abadiño-ko elexan abestuko diran otoi-eskariak-
1924Aberats eta beartsuak atozte guziok Jose santu zoriontsuaren oñetara, onen ontasun eta errukiaren bila bere zazpi igandeak egin oi diran garayan edo zazpi igande oek bearr bezela egiteko Menan eta Garibai'tar Arturo Abak ... erderaz argitaratutako esku-liburua ; eta apaiz euskaldun batek euskeratuaMenan Garibai, Arturo; Apaiz Euskaldun bat
1903Aita erredentoristean misio santuaren oroipena-
1901Aita Gaspar Astete-en Cristiñau doctrinia Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; eta guero cerbaist gueyagoturic ta eusquera biyortuta, Laudiyoco abade jaunen encarguz ta costuz arguitara urten ebanaAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1895Aita Gaspar Astete-en Cristiñau doctrinia Gabriel Menéndez de Luarcac gauza asco erantzita atera ebana ; eta guero cerbaist gueyagoturic ta eusquerara biyortuta Laudiyoco abade jaunen encarguz ta costuz arguitara urten ebanaAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1891Aita Gaspar Astete-en Cristiñau doctrinia Gabriel Menéndez de Luarcac gauzo asco erantzita atera ebana ; eta guero cerbaits gueyagoturic ta eusquerara biyortuta Laudiyoco abade jaunen encarguz ta costuz arguitara urten ebanaAstete, Gaspar 1537-1601; Menéndez de Luarca, Gabriel 1742-1812
1923Aita Prantzisko Dontsuaren ta bere prailien loratxuak bere anaidiko Jose Maria Azkuek euskeratuak ; [itz-aur[r]ea Lizar[r]alde'tar José Adrián]Azkue, José María; Lizarralde, José Adriano de (O.F.M.)
1919Aita Pray Daniel Baertel San Prantzisko'ren Ordenakoak 1886'ko garagarrillaren 24'gn. Durango'ko urijan egin eban sermoya ospatu zirianian jai-aldi euzkerazkuakBaertel Miota, Daniel (O.F.M.)
1879Aita San Francisco Asiscoaren bederatziurrena gaztelaniatic eusquerara bere seme batec itzulia ..-
1919Aita San Franziskoren irugarrengoentzat eleiz-kantak-
1881Aita San Ignacio Loyolaco gloriosoaren bicitza Azpeiti-Azcoitietaco person ascoren erreguz Gregorio de Arrue, Zarauzco escolamaisuac euscaraz ifiñiaArrúe Rezola, Gregorio de
1848Aita San Ignacioren ejercicioen gañean afectoac, beren ejemplo eta dotriñaquin edo Ejercicioen bigarren partea Jaincoaren ministro celosoai, Jesusen Compañiaco aita Agustin Cardaberazec esqueintzen ta dedicatzen dienaCardaberaz, Agustín (S.I.)
1891Aita San Jose gloriosoaren novena : beste devocioetan bezala, onetan ere egun oietaco aviso ta erregla jaquiñac dira : ciñatu, acto contriciocoa eguin ta guero-
1878Albiste on bat urteoro berritzen dana : edadean eta doctriñan lenagoco demboretaco guizon zar Fernando eta onen antzecoen eta oraingo demboretaco Ernesto eta bere guisacoen arteco jolas-aldia : barau vigilia eta bulda santuaren gañeanJauregui, Agustín
1890Ama Birjiña Aranzazu-koaren kondaira Juan Karlos Gerra-koak izkribatua ; Donostiako euskarazko itz-jostaldien batzarreak sariztatuaGuerra, Juan Carlos de
1917Ama Birjiña'ren lore illaSalazar, Juan José 1807-1882
1908Ama Birjiñaren agertziak eta gañerako Lurdes-ko gertaera goguangarriyak Franzisko Goñik euskaraz eskribituaGoñi, Francisco (S.I.)
1882Ama veneragarri Josefa Sacramentu guciz santuarena ceritzanaren vicitza eta vertuteac Agustin Cardaveraz-ec Loyolaco Eche Santuban animen oneraco euscaraz ipiñiaAgirre Elizalde, Agustin; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1905Ama Virgiña Doloretacuen bederatzi urruna-
1870Ama Virgiñaren sortze chit garbi eta mancharen izpiric cabeco congregacioco nescachenzat beraren visitetaco escu liburua-