Browsing by author Muguerza (Tolosa), imp.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
1903Aita San Inazioren ur bedeincatua ta bere eracarri miragarriac / Aita Luis Inazio Fiter-ec gaztelaniaz escribitu zuanetic apaiz euscaldun batec eusquerara itzulia.Muguerza (Tolosa), imp.
1905Azaroco illa eta animen bederatziurrena / José Coll-ec gaztelaniaz arguitaratu ; eta apaiz euscaldun batec eusquerara biurtua.Muguerza (Tolosa), imp.
1901Azpeitico erri chitez noblearen gloria paregabeac edo Aita San Ignacioren bicitza laburra / Agustin Cardaveraz veneragarriac escribitua.Muguerza (Tolosa), imp.
1882El Baso-Jaun de Etumeta : novela histórica vascongada / por Juan V. Araquistain.Muguerza (Tolosa), imp.
1884Confesio ona edo ceimbat gauzac lagundu biar deutseen confesinuari ondo eguiña izateko / atera ebana arguira bizcaico eusque-ran Juan Antonio Moguel ta Urquiza.Muguerza (Tolosa), imp.
1885Debociozco bicitzaraco sarrera / San Francisco Salescoac atera zuanetic ; José Cruz Echeverriac euzqueraz jarria ; eta guerostic, demborarequin sortu zaizcan uts-aldi edo palta asco, apaiz batec berriro zucendua..Echeverría, José Cruz de (O.F.M.), trad.; Muguerza (Tolosa), imp.
1901Debociozco bicitzaraco sarrera / San Francisco Salescoac atera zuanetic ; José Cruz Echeverriac,...euzqueraz jarria.Echeverría, José Cruz de (O.F.M.), trad.; Muguerza (Tolosa), imp.
1883Jesusen Biotzaren debocioa eracusteco / Jesusen Compañiaco Aita Sebastian Mendiburuc nafar eusqueran atera zuan liburutic Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Muguerza (Tolosa), imp.
1909Kristabaren ikasbidea / Klaudio Fleuri abade jaunak argitara atera zuanetik Ubillos-ko Fray Juan Antoniok euskerara itzulia.Ubillos, Juan Antonio (O.F.M.), trad.; Muguerza (Tolosa), imp.
1892San Miguel Goiaingeru Excelsis-coaren bederatzi-urrena : condairazco itzaurre eta azken-canta, gozitz eta erregualdi zembaitekiñ / euskaldunen onerako J.L.A.J.I.A-c eguiña.Muguerza (Tolosa), imp.
1896Satanasen bandera edo liberalqueriya osoro da madaricagarriya / B.P.A.Muguerza (Tolosa), imp.