Browsing by author López (Tolosa), imp.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1884Una Agrupación bascongada de 1820 a 1850 / [F.L.].López (Tolosa), imp.
1890Anales del Reino de Navarra / compuestos por José de Moret.Arlegui, Manuel Silvestre de, trad.; López (Tolosa), imp.
1894Averiguaciones de las antigüedades de Cantabria : enderezadas principalmente a descubrir las de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, provincias contenidas en ella, y a honor y gloria de S. Ignacio de Loyola / su autor Gabriel de Henao.López (Tolosa), imp.
1899Cantabria y la guerra cantábrica : como medio de averiguar el estado en que se encontraban las actuales provincias bascongadas en tiempo de Augusto / por Isaac López Mendizábal.López (Tolosa), imp.
1895Cristauaren dotriñaren jaquinbide azaldua edo Asteteren esplicacioac / Santiago Mazo Jaunaren liburutic Gregorio Arrue, Zarauzco escola maisuac aterea.Arrúe, Gregorio, trad.; López (Tolosa), imp.
1889D. García Almorabid : crónica del siglo XIII / por Arturo Campión.López (Tolosa), imp.
1883Diccionario basco-español titulado euskeratik erderara biurtzeco itztegia / su autor J. Francisco de Aizquibel.Morales de los Ríos, Adolfo, il.; López (Tolosa), imp.
1883Diccionario basco-español titulado euskeratik erderara biurtzeko itztegia / su autor J. Francisco de Aizkibel.Morales de los Ríos, Adolfo, il.; López (Tolosa), imp.
1887Diccionario etimológico del idioma bascongado / por Pedro Novia de Salcedo ; con un prólogo biográfico de Arístides de Artíñano.Artiñano Zuricalday, Arístides de, pr.; López (Tolosa), imp.
1902Euskeratik erderara eta erderatik euskerara itzultzeko itztegichoa = Diccionario manual basco-castellano y castellano-basco / D. Pedro Novia de Salcedo-ren itztegitik E.L.M-ek artua / arreglado del diccionario etimológico de D. Pedro Novia de Salcedo por E.L.M.López Mendizábal, E., arr.; López (Tolosa), imp.
1917Garbiñe : iru egintzetan eratutako antzerrkia eta 1916'garren urtean, Donosti'ko euzkel-ikustetan saritua / Eleizegi'tar Katariñe'k idatzia ; ta Donosti'ko Euzkel-Izkundeko Uri-Eskola'k tajutu ta antzokitua.López (Tolosa), imp.; Euzkel-Izkunde Uri-Eskola.
1917Giza-soña / Olabide'tarr Erraimun.López (Tolosa), imp.
1884Gramática de los cuatro dialectos literarios de la lengua euskara / por Arturo Campion.López (Tolosa), imp.
1895Guipuzcoaco dantza gogoangarrien condaira edo historia beren soñu zar eta itz-neurtu edo bersoakin : baita berac ongui dantzatzeco iracaste edo instruczioac-ere / Beraren eguillea Juan Ignacio de Iztueta.López (Tolosa), imp.
1884Ipuyac eta beste moldaera batzuec : guipuzcoaco izqueran neurtubac, euscal-erderazco iztegui labur batequin, itzic illunchoenac arguitzeco / [Agustín Pascual Iturriaga].López (Tolosa), imp.
1878Jaungoicoaren Ama aingeruen erreguiña eta Españiaco patroi Maria chit santaren sortze edo concepcio oso garbiaren onran bederatzi-urrena.López (Tolosa), imp.
1893Jesus sacramentatuari, ama doncella Mariari eta aita S. José gloriosuari visitaac : illaren egun guztietaraco / Alfonso Ligorioc iminiac ; erderazcotic eusquerara biurtuac José Antonio de Uriarte.Uriarte, José Antonio de (O.F.M.), trad.; López (Tolosa), imp.
1904Jesusen amore-nekeei dagozten zenbait otoitz-gai / Sebastian Mendiburuk eguiñak.López (Tolosa), imp.
1882Jesusen Biotz maitearen debozioa / Sebastián Mendiburu-c egiñ ; eta Aita Larramendi ta beste ascoren alabanzaric aundienakin bi-aldiz argitaratu zuen liburu ederra..Arana, José Ignacio de (S.I.); Larramendi, Manuel de (S.I.); López (Tolosa), imp.
1902Jesusen Biotz Sagradua edo Baguilla Iesusen Biotzari consagraturic / Felix Sarda eta Salbani apaiz iaun eracasleac, erderaz imiñi ebanetic ; abade euscaldun batec eusquerara biurtua.López (Tolosa), imp.