Browsing by author Gurruchaga (Tolosa), imp.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
1872Apuntes sobre la historia de la Revolución en Guipúzcoa / por Benigno de Rezusta.Gurruchaga (Tolosa), imp.
1878Baserritar jaquintsuaren echeco escola / Juan Jose Moguel Marquiñaco apaizac vizcai-eusqueran atera ; eta Gregorio Arruec guipuzcoacora itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1904Cerura igotzeco escallera : gastelaniazco cembait liburu esleituetatic atera / Gregorio Arrue-c eusqueraz ipiñia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1862Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa : con un apéndice de las cartas-pueblas y otros documentos importantes / por Pablo de Gorosábel.Gurruchaga (Tolosa), imp.
1858Diccionario manual bascongado y castellano y elementos de gramática : para el uso de la juventud de la M.N. y M.L. provincia de Guipúzcoa, con ejemplos de ambos idiomas / por D. Luis de Astigarraga y Ugarte.Gurruchaga (Tolosa), imp.
1895Eusquerazco escu-liburua, sacramentuen gañeco eracusaldiac eta ongui iltzen laguntzeco oracio egoquiac dacazquiana.Gurruchaga (Tolosa), imp.
1881Jesus eta Mariaren billeracoentzat itz neutubac, bai eta egüerri, garizuma edo misiyo-demboraraco eta berebat dotriñan dabiltzanentzat, ama guciz garbiyaren alabai lembici, guero berriz aurtengo erromeriyagatic Aranzazuco Virgiñari esqueñiyac / [Patricio Orcaiztegui, Toribio Iriondo].Iriondo Sasiáin, Toribio.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1887Jesusen Biotz Sagraduco debociozco liburuchoa : beraren billera santuan sarturic daudenac eta gañeraco debotoac eguiten dituzten oracio eta jarduera piadosoac dacartziena, eta bai beraren onran bederatziurrena eta meza santua ere / Manuel Antonio Antia, Urnietaco Errectoreac eusquerara itzulia.Antía, Manuel Antonio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1889Maria Doncella guciz garbiari bere sortze edo concepcio manchagabearen misterioan bederatzi-urrena / A. Silvestre LLansol-ec erderaz ipiñi ; eta Gregorio Arrue-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1879Misio santuaren oroipena : laugarren eguiñaldi onetan obetoago ipiñi eta Vitoriaco obispo jaunaren baimenarequin arguitaratzen dana.Gurruchaga (Tolosa), imp.
1879Misio santuetarako cantac.Gurruchaga (Tolosa), imp.
1890Salbacioco aingura edo bertutean biciro aurreratzeco cristauai bide eta gai egoquiac beguietarazen eta ánimen arzayai béren parroquiaco gendea ontzeco biciro lagun dizayequean escu-liburua / José Mach-ec gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arrúe-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1887Salbacioco aingura edo bertutean biciro aurreratzeco cristauai bide eta gai egoquiac beguietarazen eta ánimen arzayai béren parroquiaco gendea ontzeco biciro lagun dizayequean escu-liburua / José Mach-ec gaztelaniaz eguiñ ; eta Gregorio Arrúe-c eusquerara itzulia.Arrúe, Gregorio, trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1865San Roque gloriosoaren novena : edoceiñ demboretan eguiñ ditequena batez ere gaitza edo pestea danean / Cristobal de Linazac eusqueraz jarria.Linaza, Cristobal de (O.F.M.), trad.; Gurruchaga (Tolosa), imp.
1900Zarauzko Aita misionari batek 3en Ordenako anai arrebai eskaintzen dien Lore sorta edo San Franziscoren 3en. Ordenako erregla : bere azalgueta, alabantza, pribilejio ta induljenzi berri askorekin apaindua.Gurruchaga (Tolosa), imp.