Browsing by author Cardaberaz, Agustín (S.I.)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 11 to 23 of 23 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
1888Egunoroco lan-on ta erregubac meza santuba ondo entzuteco : confesino eta comuninoya biar dan leguez eguiteco prestaera eta zucen-bidiac, etc., etc. emoten ditu arguitara Vizcaico nequezalien adisquide batecMoguel Elguezábal, Juan José de; Orue, Carlos; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1866Escu liburua ceñean dauden cristabaren eguneroco ejercicioac ..Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1891Escu-librua ta berean eguneango cristiñau-zereguiñac Pedro Añibarro Zarauz-co Colejio Aita S. Francisco-ren Ordea-co misionariac Bizcai-co euskeran ipiñi-zituzanacAñibarro, Pedro Antonio; Cardaberaz, Agustín (S.I.)
1884Escu-liburua ceñean dauden cristabaren eguneroco ejercicioac : mandamentu santuetatic examiña eguiteco, confesatzeco eta comulgatzeco prestaerac, guerozco oracioaquin, meza santua, calbarioa eta beste debocioac Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaveraz-ec animen oneraco ipiñiacCardaberaz, Agustín (S.I.)
1761Eusqueraren berri onac eta ondo escribitceco, ondo iracurteco, ta ondo itzeguiteco erreglac cura jaun ta escola maisu celosoai Jesus-en Compañiaco Aita Agustin Cardaberaz ec esqueñtcen, ta dedicatcen dieztenacCardaberaz, Agustín (S.I.)
1764Jesus, Maria eta Joseren devociñoco libruchoric atararico devociño batzuc Jesusen Compañiaco Aita Agustin Cardaberaz-ec Bizcaico cristiñau devotoai euren arimen oneraco ofrecietan deutsenacCardaberaz, Agustín (S.I.)
1784Jesus, Maria, ta Joseren devocioa edo Iru persona divino oien eguiazco amorioa lurrean icusizan ceruco Trinidaderic ederrenari ... Agustin Cardaberaz-ec ... esqueñtcen ta consagratcen dienaCardaberaz, Agustín (S.I.)
1801Jesus, Maria, ta Joseren devocioa, edo Iru persona divino oien eguiazco amorioa lurrean icusi zan Ceruco Trinidaderic ederrenari ... Agustin Cardaberaz-ec ... consagratcen dienaCardaberaz, Agustín (S.I.)
1885Loyola-co Aita San Inazio-ren beratziurrena Jesus-en Compañia-co A. Agustin Cardaberaz-ec euskeraz egiña ; eta Jesus-en Lagundi bereco A. J. I. A.-c gaztelaniara itzuli eta santuaren eta aren jayotecheco berri batzuekin geitua = Novena del Patriarca San Ignacio / compuesto en bascuence por el P. Agustin Cardaberaz de la Compañia de Jesus ; traducida al castellano y añadida con una breve noticia del santo y su casa nativa por el P. J. I. de A. de la misma compañíaCardaberaz, Agustín (S.I.); Arana, José Ignacio de
1851Meza eta comunioa eta oen gañeco doctrina beste devocioen ejercicioaquin Agustin Cardaverazec animen oneraco emanaCardaberaz, Agustín (S.I.)
1762Ondo iltcen icasteco eta ondo iltcen laguntceco egercicioac ondo ill nai dutenai eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren Ministroai ... Agustin Cardaberaz ec esquentcen dieztenacCardaberaz, Agustín (S.I.)
1885Senar emazte santuac : necazari ezcondu, ta beste guciac lurrean cerucobicitza [sic] eguiteco ispillu eder biciac : San Isidro Achurlari ta bere emazte San Mariaren bicitza, birtuteac eta milagroac Agustin Cardaberaz-ec emanacCardaberaz, Agustín (S.I.)
1859Visita egunorocoac aldareco Sacramentu Santuari ta Maria Santisimari San Ligorioren liburutic San Franciscoren ordenaco religioso batec F. C. L. eusqueraz jarriac ; gañera ondo confesatzeco ta comulgatzeco oracioac ... ; azquenean Aita Cardaverasec escribitutaco meza labur batAlfonso María de Ligorio , Santo; F.C.L. (O.F.M.); Cardaberaz, Agustín (S.I.)