Please use this identifier to cite or link to this item: http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/8988
Title: Yesu-Kristo gure yaunaren bizia lau Ebangelioetatik itzez-itz atera ta Iraizoz'ko Polikarpo A. Kaputxinoak euskeraz yarria
Other Titles: Biblia N.T Evangelios Euskera
Authors: Policarpo de Iraizoz (O.F.M. Cap.)
Keywords: Texto Sagrado
Creation date: 29-Jan-2010
Publisher: Iruña Neketako Ama-Birjiñaren Irarkolan 1934
URI: http://www.liburuklik.euskadi.eus/handle/10771/8988
Other Identifiers: 90012434
Appears in Collections:Monographs [Parlamento Vasco]Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.